Statut

STATUT
FUNDACJI POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
„NIE TYLKO…”

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

§  1.

Fundacja pod nazwą FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „ NIE TYLKO …” zwana w dalszej części statutu Fundacją ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w dniu 10.11.2006r. w kancelarii notarialnej przy ul. Jagiellońskiej nr.6 lok.15 w Warszawie.
Repertorium A nr 4345/2006

§  2.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Czas trwania Fundacji jest nie oznaczony
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą

§  3.

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 2. Fundacja może otworzyć oddziały i biura w kraju i za granicą.

§  4.

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność poza     granicami Rzeczpospolitej Polskiej

§  5.

 1. Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku zawierającym jej nazwę, siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikującymi Fundację.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 

Rozdział  II

Cele i zasady działania Fundacji

§  6.

Celem działania Fundacji jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

§  7.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i prowadzenie szkół, hosteli, Warsztatów Terapii Zajęciowej, poradni psychologiczno – pedagogicznych, ośrodków edukacyjnych, rehabilitacyjnych, wychowawczych i artystycznych, świetlic socjoterapeutycznych.
 2. Organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych i wyjazdów zorganizowanych.
 3. Stworzenie Integracyjnego Teatru Osób Niepełnosprawnych.
 4. Stworzenie gospodarstwa rolniczego, w którym znajdą zatrudnienie osoby niepełnosprawne i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.
 5. Organizowanie festiwali i przeglądów twórczości osób niepełnosprawnych.
 6. Uprawianie różnych form teatralnych, telewizyjnych, filmowych i plastycznych.
 7. Produkowanie i wykonanie filmów i spektakli teatralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 8. Aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 9. Prowadzenie wydawnictw.

Oraz w ramach działalności gospodarczej:

88100Z –  Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych

9002Z –  Działalność  wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

9004Z –  Działalność obiektów kulturalnych

8552Z –  Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

8532C –  Szkoły specjalne przysposabiające do pracy

5510Z –  Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

5610A –  Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

5630Z –  Przygotowanie i podawanie napojów

7810Z –  Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskaniem pracowników

8559B – Pozostałe  pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

8730Z –  Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych

9329Z –  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

§  8.

Na majątek założycielski Fundacji składa się kwota 1.000.- zł ( tysiąc złotych ) zadeklarowana przez fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji.

§   9.

Majątek Fundacji stanowią środki finansowe, prawa, nieruchomości oraz ruchomości
nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§  10.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§  11.

Dochodami Fundacji są:
a)  darowizny, spadki i zapisy otrzymywane zarówno z kraju jak i zza granicy;
b)  subwencje osób prawnych i fizycznych;
c)  granty;
d)  wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego;
e)  wpływy ze zbiórek i imprez publicznych;
f)  odsetki bankowe inne zyski kapitałowe ( włączając dochody z uczestnictwa w funduszach powierniczych, dochody z obligacji, bonów skarbowych, itp. )
g)  dochody z działalności gospodarczej

§ 12.

O ile ofiarodawcy nie określili celu, wpływy pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację każdego z celów statutowych Fundacji.

§  13.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia bezspornym jest, że stan czynny spadku znacznie przewyższa  długi spadkowe.

 

Rozdział III

Organy Fundacji

 

 

§  14.

 1. Organami Fundacji są:
  a) Rada Fundacji;
  b) Zarząd Fundacji;

 

 1. Nie można łączyć funkcji w organach Fundacji.

§  15.

 1.  Rada Fundacji jest organem nadzorującym Fundację.
 2. Rada składa się z od 2 do 4 członków.
 3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator.
 4. Kandydatów na nowych członków Rady zgłaszają:
  a) Przewodniczący Rady;
  b) Dwóch członków Rady;
  d) Fundator;
 5. Czynne prawo wyborcze mają członkowie Rady Fundacji.
 6. Powoływanie nowych członków Rady Fundacji wymagać będzie uchwały Rady Fundacji podjętej większością  2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
 7. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa:
  a)  z chwila śmierci członka;
  b) skutkiem ustąpienia ;
  c) w przypadku wyboru członka Rady w skład Zarządu Fundacji;
  d) w przypadku odwołania członka Rady; odwołanie może nastąpić większością 2/3  głosów członków Rady Fundacji, przy obecności co najmniej połowy członków Rady lub na wniosek Fundatora w przypadku, gdy jego działania są szkodliwe dla Fundacji lub narażają na szwank jej dobre imię.
 8. Członkowie Rady Fundacji wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Fundacji oraz ewentualnie Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.
 9. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, poza uchwałami o powołaniu i odwołaniu członków Rady Fundacji, przy obecności co najmniej połowy jej członków.
 10. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie.

 

§  16.

Do kompetencji Rady Fundacji, oprócz innych spraw zastrzeżonych pozostałymi postanowieniami Statutu, należy:

 1. Zatwierdzanie rocznego preliminarza kosztów i wydatków Fundacji;
 2. Udzielenie rocznego skwitowania Zarządowi Fundacji;
 3. Wybór członków Zarządu Fundacji
 4. Zatwierdzenie regulaminu Zarządu Fundacji;
 5. Opiniowanie działań podejmowanych przez Zarząd Fundacji co do zgodności z celami Fundacji;
 6. Dokonywanie oceny działalności Zarządu.

§  17.

 1. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Fundacji lub na wniosek Fundatora.
 2. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w ustalonych terminach nie rzadziej niż  raz do roku.
 3. Posiedzeniom Rady Fundacji przewodniczy jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności upoważniony przez niego członek Rady.
 4. Rada Fundacji prezentuje swoje stanowisko w formie uchwał, zapadających zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
 5. W szczególnych wypadkach, bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie.

§  18.

 1. W posiedzeniach Rady uczestniczy z głosem doradczym Prezes Zarządu Fundacji lub wyznaczony przez niego przedstawiciel.
 2. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji lub których wiedza i kompetencje mogą być przydatne na danym posiedzeniu Rady.
 3. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa Regulamin przez nią uchwalony.

 

§  19.

 1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej 3 osób, w tym Prezesa Zarządu i powoływany jest na pięcioletnią kadencję przez Radę Fundacji.
 2. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Fundacji.

§ 20.

Fundator może zostać członkiem Zarządu

§  21.

Do reprezentowania Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu lub dwóch Członków Zarządu łącznie.

§  22.

Zarząd działa według Regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Fundacji

§  23.

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone w niniejszym Statucie do kompetencji Rady Fundacji, a w szczególności Zarząd:

 1. Kieruje działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów;
 2. Reprezentuje Fundację na zewnątrz;
 3. Sprawuje zarząd majątkiem Fundacji łącznie z przyjmowaniem spadków, darowizn i zapisów. Środki uzyskane ze spadków, darowizn lub zapisów Zarząd zobowiązany jest wykorzystać zgodnie z wolą darczyńców, a w przypadku braku takiej woli zgodnie z uchwałą Zarządu podjętą w tym przedmiocie;
 4. Tworzy i likwiduje przedstawicielstwa, oddziały, biura, zakłady, agencje i inne jednostki, placówki Fundacji w kraju i za granicą, określając ich zasięg terytorialny, przedmiot działalności, organy i ich kompetencje;
 5. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;
 6. Sporządza projekty wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
 7. Opracowuje roczne preliminarze kosztów Fundacji;
 8. Prowadzi politykę kadrową, w tym określa wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia;

 

 

§  24.

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje jego Prezes z własnej inicjatywy lub upoważniony przez niego członek Zarządu Fundacji lub w ciągu tygodnia od złożenia wniosku przez:

a)  dwóch członków Zarządu;
b)  Przewodniczącego Rady Fundacji.

 1. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy jego Prezes, a w razie jego nieobecności upoważniony przez niego członek Zarządu.
 2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Prezesa zarządu.
 3. Do podjęcia uchwał wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub upoważnionego przez niego członka Zarządu.
 4. Bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Fundacji wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie.

§  25.

Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:

 1. Śmierci członka Zarządu
 2. Pisemnej rezygnacji z prac w Zarządzie
 3. Odwołania przez Radę Fundacji
 4. Odwołania przez Fundatora

 

Rozdział  IV

Zmiana Statutu Fundacji

§  26.

Statut Fundacji i cel Fundacji mogą być zmienione. Zmiana Statutu może dotyczyć zmiany celu Fundacji bez naruszenia jego istotnych założeń. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu i celu Fundacji podejmuje Fundator.

 

 

 

Rozdział  V

Likwidacja Fundacji

§  27.

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.

§   28.

 1. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Fundatora.
 2. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu Fundacji.
 3. Likwidator może zatrudniać osoby przygotowujące i przeprowadzające czynności likwidacyjne.

§  29.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym przez Fundatora.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§  30.

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§  31.

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§  32.

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji

§  33.

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie.

 

————————————————————————————–
STATE OF THE AID FOUNDATION FOR DISABLED PEOPLE
“NOT ONLY…”

Section I
General Provisions

§ 1.
Foundation under the name Aid Foundation for Disabled People „Not Only…” hereinafter referred in this statute as the Foundation established by notarial deed drawn up on 10.11.2006r. at the notary’s office at ul. Jagielońska No.6 lok.15 in Warsaw. Rep. A No. 4345/2006

§ 2.

1. The Foundation shall have legal personality.
2. Duration of the Foundation is not determined.
3. The Foundation is established.

§ 3.

1. The Foundation is based in Warsaw.
2. Foundation may open branches and offices in the country and abroad.

§ 4.

1. The area of activity of the Foundation is the area of the Polish Republic.
2. For the proper implementation of the objectives of the Foundation, the Foundation may operate outside the Republic of Polish.

§ 5.

1. The Foundation uses a round seal with the inscription around the edge containing its name and seat and seals with identification data of the Foundation.
2. The Foundation may use a distinctive logo.

Section II
The objectives and principles of the Foundation

§ 6.

The purpose of the Foundation is to provide aid to disabled people and persons who are in a difficult life situation.

§ 7.

The Foundation pursues its goals through:
1. Organizing and conducting schools, hostels, Occupational Therapy Workshops, psychological – pedagogical clinic, educational centers, rehabilitation centers, educational and artistic centers sociotherapeutic clubs.
2. Organizing and conducting rehabilitation camps and trips.
3. Creation of the integrational theatre of persons with disabilities.
4. Creation of agricultural farm in which people with disabilities and people in difficult life situation will find employment.
5. Organizing festivals for people with disabilities.
6. The practice of various forms of theater, TV, film and art.
7. Producing films and theater performances for children, adolescents and adults.
8. Ocupacional activation for persons with disabilities and persons who are in a difficult life situation.
9. Conducting publications.

And in the course of business:
88100Z – Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
9002Z – Support activities to performing arts
9004Z – Operation of arts facilities
8552Z – Cultural education
8532C – Special schools preparing for employment
5510Z – Hotels and similar accommodation
5610 – Restaurants and other permanent establishments catering
5630Z – Preparing and serving drinks
7810Z – Activities of jobs and finding new employees
8559B – Other education nec
8730Z – Residential care for the elderly and people disabled
9329Z – Other amusement and recreation activities
§ 8.

The Initial Fund provided by the Founder amounts to the total of 1,000. – PLN.

§ 9.

The Foundation’s assets are financial resources, law, real estate and movables acquired by the Foundation during its operation.

§ 10.

The Foundation is responsible for its obligations with all its assets.

§ 11.

The revenues of the Foundation are:
a) donations, legacies and bequests received both from the country and abroad;
b) subsidies from legal and natural persons;
c) grants;
d) proceeds of movable and immovable property;
e) proceeds from fundraising and public events;
f) other bank interest, capital gains (including income from the trust fund, income from bonds, treasury bills, etc.);
g) Income from business activities.

§ 12.

While donors did not specify the purpose, the proceeds of grants, donations, bequests and legacies can be used to achieve each of the objectives of the Foundation.
§ 13.

If the Foundation is to inherit, the Board may make a declaration of acceptance of the inheritance only if at the time of this statement it is clear that the active state of decline far exceeds the long succession.

Section III
Bodies of the Foundation

§ 14.

1. The bodies of the Foundation are:
a) The Council of the Foundation;
b) The Board of the Foundation.

2. Functions can not be combined in the bodies of the Foundation.

§ 15.

1. The Foundation Council is the body overseeing the Foundation.
2. The Council consists of 2 to 4 members.
3. Members of the first Council of the Foundation are appointed by the Founder.
4. Candidates for new members of the Council appoints:
a) The President of the Council;
b) Two members of the Council;
c) Founder.
5. Open the electoral law to members of the Board of Trustees.
6. Appointment of new members Council of the Foundation will require a resolution of the Council of the Foundation passed by a 2/3 majority, the presence of at least half of the members of the Council.
7. Membership in the Foundation Council shall expire:
a) the moment of death of the member;
b) the effect of resignation;
c) in the case of appointment of member to the Board of the Foundation;
d) in the case of dismissal of a member of the Council; an appeal may be made by a majority of two thirds majority of the members Council of the Foundation, the presence of at least half of the members of the Council or at the request of the Founder when his actions are detrimental to the Foundation or jeopardize its reputation.
8. Members of the of the Foundation Council shall elect the Chairman of the Council and possibly the Vice-President and Secretary of the Council.
9. The Foundation Council shall act by simple majority, except for resolutions on the appointment and removal of members of the Foundation Council, the presence of at least half of its members.
10. Members of the Council of the Foundation carries out its function socially.

§ 16.

The competencies of the Foundation, in addition to other matters reserved provisions in the Statute, are:
1. Approval of the annual estimates of the costs and expenses of the Foundation.
2. Approval of the annual activities of the Foundation Board.
3. Election of members of the Board.
4. Approval of the Regulations of the Board.
5. Giving opinions on actions taken by the Board as to the compatibility with the objectives of the Foundation.
6. Making an assessment of the activities of the Board.

§ 17.

1. The meeting of the Foundation Council shall be convened by its President on his own initiative, at the request of the Board or at the request of the Founder.
2. The Foundation Council is working on meetings, which take place on the scheduled dates at least once a year.
3. Board meetings are chaired by the Chairman of the Foundation Council, and in his absence authorized by the member of the Council.
4. The Foundation Council presents its views in the form of resolutions passed by simple majority vote. In case of equal number of votes, the vote of the chairman of the meeting is deciding.
5. In special casesCouncil, without a meeting may be adopted resolutions if all members of the Foundation’s Council express written consent to the provision, which is to be adopted, or on a written ballot.

§ 18.

1. President of the Board is participating in Council meetings as an advisor.
2. To participate in the meetings of the Foundation Council, Council may invite persons and representatives of organizations whose activities are consistent with the objectives of the Foundation, or whose knowledge and skills can be useful in a given meeting.
3. Detailed procedures of the Foundation’s Council defined in the Regulations adopted by it.

§ 19.

1. The Foundation Board is composed of at least three persons, including the President of the Board and is appointed for a five-year term by the Council.
2. The Board shall elect from among its members the President, Vice President and Secretary of the Foundation.

§ 20.

The Founder may be a member of the Board.

§ 21.

To represent the Foundation is authorized by the President or two members of the Board.

§ 22.

The Board operates in accordance with the Regulations adopted by the Board and approved by the the Foundation Council.

§ 23.

The Board shall include all matters not reserved to the present Statute and in particular the Board:
1. Directs the activities of the Foundation and is responsible for the realization of its objectives.
2. Represents the Foundation outsider.
3. Has the management of the Foundation’s assets, including the adoption inheritances, donations and bequests. The measures derived from inheritances, donations or bequests Board is obliged to use according to the will of the donor, in the absence of such will in accordance with the resolution of the Board taken in this regard.
4. Creates and removes representative offices, branches, establishments, agencies and other Foundation entities in the country and abroad, defining their territorial scope, the activities, the authorities and their competencies.
5. Prepares a report on the activities of the Foundation.
6. Prepares projects considering the long and short term Foundation programs.
7. Develops annual estimates of the Foundation costs.
8. Leads personnel policy, determines the volume of employment, remuneration rules and the size of the salary.

§ 24.
1. Meetings of the Board shall be convened by its President on his own initiative or authorized member of the Board or within a week of the request by:
a) two members of the Board;
b) the President of the Foundation Council.
2. The meetings are chaired by the President of the Board, and in his absence authorized Board member.
3. The Board shall act by a simple majority. In case of equal number of votes the President shall have the casting vote of the board.
4. To adopt resolutions require the presence of at least half of the members of the Board, including the President or authorized by the Board member.
5. Without a meeting may be adopted resolutions if all the members of the Board consent in writing to the decision to be taken, or at the written vote.

§ 25.

Membership on the Board shall cease upon:
1. Death of a member of the Board.
2. Written resignation from the work of the Board.
3. Appeals by the Foundation Council.
4. Appeals by the Founder.

Section IV
Amendments to the Statute

§ 26.

Statute of the Foundation and the purpose of the Foundation can be changed. Changes in the Statute may involve changes l. without compromising its essential assumptions. Decision on the amendments to the Statute and to the Foundation shall be the Founder.

Section V
liquidation of the Foundation

§ 27.

1. The Foundation shall be liquidated in the event of exhaustion of the funds and assets of the Foundation.
2. The decision on the liquidation of the Foundation shall takes Founder.
§ 28.

1. The liquidation shall be carried by liquidator appointed by the Founder.
2. Liquidator shall have the powers and duties incumbent on the Board of the Foundation.
3. The liquidator may employ persons preparing and carrying out the process of liquidation.

§ 29.

Assets remaining after the liquidation of the Foundation shall be submitted content subject to Art. 5 paragraphs. 4 of the Law on Foundations, institutions, whose activity corresponds to the objectives of the Foundation, as indicated by the Founder.

Section VI
Final resolutions

§ 30.

For the effective implementation of its objectives the Foundation may merge with another foundation.

§ 31.

The merge with another foundation can not occur if the result would be changed objective of the Foundation.

§ 32.

The decision of the merge with another foundation takes Board of the Foundation after unanimous resolution and after hearing the competent minister. The merge with another foundation requires approval of the Foundation Council.

§ 33.

This Statute shall enter into force on the date of registration in the National Court Register in Warsaw.